11/28/2009

source: TCI

不知什么时候开始RIPN下的Ru域名就发生了变化,偶然查询WHOIS发现:
domain:     PCXINGXING.PP.RU
type: CORPORATE
descr: domain for xingxing
admin-o: OFAN-RIPN
nserver: ns1.value-domain.com.
nserver: ns2.value-domain.com.
nserver: ns3.value-domain.com.
created: 2007.11.17
state: Delegated
changed: 2009.11.17
mnt-by: PCXINGXING-MNT-RIPN
source: TCI

source部分从原来的RIPN变成了TCI?不清楚TCI是什么组织。
猜想和RU域名的注册机构变更有关?参考以前的一篇POST:ru域名的去向

没有评论: